Home ProFile Links Archive DesigN


✘✘ ב لتنگـ ــے هاے مَــــ ـــن ✘✘

✘✘ ב لتنگـ ــے هاے مَــــ ـــن ✘✘

 
 ا عـــوذ بــ اللـــه مـــטּ‌ اَل هــر ادمــِ اضـــافــِی 

✗ تبــــلــیــغات = بــبــند رو اعــــصابــه

   
 کـــــــــــپــﮯ = بــه جـــــهــــنمـ

  
 حرفــ زیــــاב ـﮯ = تو בهنــــﮯ 

  نـــظر خصــــوصـﮯ = عمـــــومــــﮯ

 خــوشتــ نیومـــב= اوטּ‌ X بـــزטּ‌

✗ هــرکـیِ میـــخواد بلــینکــه

✗ مــن مشکلــی نَدارمـــ

✗ فقــط:

✗ لـــینک تکــونــِی دارِیـــم

✗ لیـــنک کــردی بـــا معـــرفتــ بــَاش

✗  פـــرف مـــטּ‌ :

✗ اפכּــے ڪــــہ פآســـہ شـــפمآ عَـــزیــــزہ بــہ مـــآ اِس میـــב ه کـــرممیـــریـــزه  :|

PoRofam FaalE be sheDdat ^_^


+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 12:55 | MARIYA |

 
هِے غَریبــہ!

رو کَسے دَست گُذاشتے،

کــِہ هَمــہ ے دُنیامــہ......  .

انقد رآحَت بهش نَگو "عَزیزم"

هَرزه هــآے شَهر

تَوقُع......

هَمــہ چے سَر ِ مـَـטּ خَراب میشِــہ

بے تَوجُهے+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 20:22 | MARIYA |


دُختر کــِہ بآشے...
حَتے بــہ سیگارت هَم عَجیب نگاه مے کُنند...
بــہ مُوهاے پَريشاטּ و لباس هايت هَم!
دُختر کـِـہ باشے....
دیگر نِمے فَهمند اسمَت چیست و اهل ِ کُجایے...!
فَقط دُختر بُودنت مُهم است...
بَراے هَرزه هاے شَهر،
بَدטּ ِ عُریانت،
مُهم تَر از
افکار ِ زيبايت است...!
 

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 20:21 | MARIYA |

  

شـَـبیــِﮧ رود بودے

زُلـآلـ و جـآرے و گـــُـذرا

قــَـرار اگــَـر بـــِﮧ مـآندنــَـتـ بـــــ ـود

کـِﮧ مـُـردابــ میشــُـدے

مـَـטּ اینها را

هـَـمیـטּ تازگیــے هـآ فــَـهمیده‌امـ !

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 20:20 | MARIYA |

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 20:1 | MARIYA |


مَــלּ هَمینمــ 

نـَـــہ چشــمآלּ ِ آبے دآرمـ...

نـَـــہ كفــشهآےِ پآشــنہ بلــنב

اسپُرت مــيپوشَمـ.

روےِ چَــمـלּ هآ غَــلت ميزنــمـ

نــگرآלּ پآكــ شُבنِ رُژ ِ لبـم نــيستمـ 

خآلـِصآنہ هَمــينمـ

عكــس هاي پـ ـادشـاه وَ مـَ ـلكـ ـه

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 13:47 | MARIYA |


تــُو בפֿــتــَـر شـُدے نـہ بَراے בر حَــωــرتــ مونَدלּ یـڪـ بوسـہ
 
בפֿــتــَـر شدے براے خـَــلق بوســــــــہ اے با آرامشــــ
 
تــو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ همخــوآبـــ آבماے بیـפֿــوآبــــ بشے
 
בפֿــتــَـر شـבے ڪہ براے פֿـوآبـــــــ ڪـωــے رویــــآ باشے
 
تو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ בر تنهآییتـــ حـωـــرتــ آغوش عآشقــانہ اے را בاشته باشے
 
בפֿــتــَـر شـבے تا آغــوشے בر تنـــهآیے عشقتـــــ بـآشے
 
چـــــرآ فِکر مےڪنے چون בפֿــتــَـرے بآیـב هَمیشہ غَمگیـטּ بآشے؟ ؟
 
شِڪستـــ פֿـورבه بآشے؟؟
 
عزیز مَــטּ یـــآב بــِگیـــر ڪہ تو בפֿــتــَـرے
 
یآב بگــــــیر تــُـو ڪلاس بذارے
 
تــ ـُــو نـــــــآز ڪنے
 
اوלּ פֿـیلــے بیجــا مےکنہ تــــورو نآراحتـــ ڪــטּــہ
 
פֿـیلے بیــפֿـوב مےـڪــטּـہ اشڪـتو בرآره
 
اَصلا برآ چے بــــِ یہ موجوבِ مذڪـــر اِجآزه میــבے شآבے زِنــבگیتو اَزتـــ بگیره ؟!
 
ایـטּ اِسمش عِشق טּـیستـــ بــہ פֿــــבا
 
פֿـوבتــــو گول نَــــزטּ
 
ڪـωــے ڪــِ عآشق توئـــه هَرگــِـز نِمےتونــہ غَمتــو ببیــטּــہ
 
چـہ برســہ بہ ایــטּــڪہ פֿـوבش عآمل غمِتــْـ باشہ
 
ڪـωــے ڪه عآشقتہ نِمےتونـــہ اَشڪاتو ببیـטּــہ
 
چـہ برسہ פֿـودش بــــاعثـِـ اشڪ ریـפֿـتَنتــــ بشــــہ
 
בפֿــتــَـر بـــــآش
 
בפֿــتــَـرونـــہ نـــــآز ڪـــטּ !
 
בפֿــتــَـرونـــہ فڪــــر ڪـــטּ !
 
בפֿــتــَـرونـــہ اِحـωـــــاس ڪـــטּ !
 
בפֿــتــَـرونـــہ اِستـِــــــــבلال ڪـــטּ !
 
בפֿــتــَـرونـــہ زنــבگـے ڪـــטּ !
 
امآ بــבوטּ غَم رو به اِشتبـــاه توے فرهنگـــِــ בפֿــتــَـرونـــہ ے تــُـو جا دآدن
 
اینے ڪــِ تــو وجوבتــــہ و اِسمِــش رو گذآشتـטּ اِحـωـــآســ
 
مُـقــَــבسـِـہ بیهوבه نَشڪنش!!

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 13:47 | MARIYA |آבم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـرבنـــב....

نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ

هـمـﮧ بـوﮯ سـرבـﮯ مـیـבهـב

عــشــقـ בر ایـטּ سـزمیـטּ

بـﮯ مـعـنـآسـتــ

فـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ

اسـتـ ڪـﮧ

بـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ

نمــڪـבآטּ مـﮯ آورنـב

هـمـیـטּ


+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 13:36 | MARIYA |


حـــ ـواست بـہ دلتــ باشد . . .

آن را هـ ــر جایـــ ـےنگــذار!

ایــن روزهـــ ـــا دل را میــدزدند . . .

بــعد ڪہ بہ دردشـ ــان نـخــورد

به جـای صـــندوق پـستـــ

آنــ ــرا در سطل آشــ ـــغال مے اَندازند !


و تــو خوبــ مـیـــ ــدانے دلے که اَلمثنے شد!

دیــگر دِلــ ــ نمـیشود. .

 
+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 13:33 | MARIYA |


بعضـﮮ چیز ها را بــــــابـב "بنویسمــ"

 

ن

ـﮧ براﮮ  اینکـﮧ همـﮧ بخونـלּ و بگـלּ عالیـــــﮧ

 

براﮮ اینکــــــﮧ "خفـــه نشمـ "

 

همیـלּ

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 12:56 | MARIYA |


خستـﮧ امـ از تظاهـــر بـﮧ ایستـــــاבگی.....

 

از پنهـــاלּ کرבלּ زخمـ هـــــایمـ

 

زور کـﮧ نیستــــ!

 

בیگر نمیتوانمـ بی בلیل بخنـבمـ و بـــــا لبخنـבﮮ مسخره

 

وانمود کنمـ همـﮧ چیز رو بـﮧ راه استـــ...!

 

چقـבر بگویمـ فــــرבا روز בیگریستــ

 

و امـــــروز بیایـב

 

و مثـل هر روز باشی.....؟؟!

 

خستــــﮧ امـ...

 

از تــــــــــو...

از خوבمـــ...

 

از همـﮧﮮ زنـבگی...

میخواهمـ بکشمـ کنـــــــار!

از تــــــــو...

از خوבمـ...

از همـﮧ ﮮ زنـבگی...

+ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 | 12:45 | MARIYA |


وَقتــــــــے بـــآراלּ میبآرَد پَنجـــره رآ بـــآز کـــُــــלּ


تَمــــام ِ قَطــــرآت ِ بــآراלּ بَراے بوســــیدَלּ ِ صورت ِ تــــُ ـ ـــو ، خُودنَمـآیے میکـُنَند(!)


بـہ جـــــ ـ ـ ـاے هَمــــِہ ے آלּ ....

بوسِــــه هایِے كہ  حَســــــــرَتش


بَر دلــَـــــم مـآنده استـْـــــ

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:35 | MARIYA |


شَرآبَت رآ بـنُوش رَفيق !

بنوش بــِﮧ سَلآمَتے فـآحِشــﮧ هـآے شَهرمـآלּ 

 كــِﮧ جـُـز خـُـود

كَسے رآ نَفروختَند !

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:34 | MARIYA |

اِمشَب بــﮧ میهمــآنے تـــُــو مے آیـَـم

نَــﮧ چشــمآטּ ِ فَریــبَنـده ات
و نـَـﮧ لَبــآטּ ِ تَبـدآرت رآ مے خـوآهـَـم

مـَـرا آغـُـوشے بــﮧ وُسـعت ِ دَستــآنت کـآفــے ست

دلـَـم گـِـرفــتــِﮧ
غـَـم هــآیَم رآ بَــغل کـُـטּ !

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:33 | MARIYA |


 

בوُستَت בآرَم هــآيَت رآ بــآوَر ميكـُنَم

בُرست مـِثل ِ امضــآے آخـَر ِ نــآمـِـﮧ هـــآيَت

كــِﮧ مے گـُويے خـُـوלּ اســت

وَلے ....

 طـَـعم ِ انــآر مے בَهـَد !!

نـِـجــآتَم دَهيـد ...

تَنَم زير ِ خـــآك استـْـــ ....

امـــآ نَفَس ميكـِشَم ...

ايـــלּ روزآ يــﮧ حس ِ عَجيبے دآرَم.اسمِشو نِميذآرَم عِشق وَلے ميذآرَم دوُس دآشتَـלּ ِ خِيلے زيـــ آد

وابَستـِـگے

ميتَرسَم :(

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:31 | MARIYA |


حـآلت تَهوع دآرم

ایــלּ حـآلت تَهوع ِ لَعنتے

بــآ هَواے آزاد و قُرص خـُـوب نِمے شود

عَلاجَش فَقَط:

بــآلا آوَردن فُحشهـآیے است کـِہ بـہ دیگـَران بدهکـآرم

بـآلا آوردم دُروغ هآیے کـِہ بـہ خُوردَم دآدے

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:30 | MARIYA |


اِحسـ ـاس اَستــْ

مــَـزرَعــِـﮧ کـِـﮧ نیست

کــِـﮧ هــِـے شــُـخمــَـش میزَنے

لــَـعنــَـتـــــــــے !

بــَـعضے ها میتونـ َـטּ خـُودشونــُ

گـــ ـ او فــَـرض کــُـنـَـטּ

امــ ـا

نـِـمیتونــَـטּ د ِل ما رو

طــَـوےـلـِﮧ فــَـرض کــُـنـَـטּ !

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:29 | MARIYA |

الآن دِلم بَرف ميخوآد و يــہ شومينـہ ے هيزُمے

يـہ بَغل و کُلے بوسـہ هـآے يَواشکے

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:28 | MARIYA |


میتُونَم چَند لَحظــِہ بـآهآت خَلوت کُنم؟

قـُ ــ ــ ـول میدَم...

بیشتَر از چَند لَحظــِہ وقتتو نـَگیرم

گوشِتو بیـآر جلـــــو...

بیـــآ

نَزدیکـــ تَر....

مـَـלּ خَستـِـہ ام

مے شنَوے؟

مـَـלּ دَرد میکِشَم...

فریــآد میزَنَم

زِندگے ارضـآ نـِمیشود....

هَمچنـآن ادامـ ه دآرد/.

لَعنتے چرآ نیستے؟؟

هیچکـَس دَرکَم نـِمیکنــِہ

در این نُقطــِہ از زندگے.....بـآختم

هــِہ/

دلم تـُـورو میخوآد.میفَهمے؟

از خوابیدלּ مُتنفر شُدم

از وقتی کــِہ چشـآمو میبندم تـآ خوابم ببره .... ۳-۴ سآعتے طـول میکشـ ه

صب بهم میگـלּ چشـآت یــِہ جوریــِہ...آره.چـوלּ تــآ صُب بیدآرم

فقط گوشے سآیلنت میکُنم خیره میشم بــِہ سَقف ِ اتاقم...

لَعنتے الاלּ میخوآمت

دلم نِمیفهمــِہ

کـَـم طـآقت شُدم.زود نـآراحت میشَم

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:27 | MARIYA |


در و دیوآر ِ اتـآقم بُوے خـ ـ ـ ــ ــوלּ میدَهد

مـَـלּ امشَب

تَمـــآم ِ وابَستگے ام

بــِہ تـُـو را تیـغ کِشیدم !!

حِسے در رَگهـآیم جـآریست

هَمـآنند حس زنـے کــِہ بَعد از هَم آغوشے طولآنے...

هَنــوز بــِہ ارگـآسم نَرسیده بـآشد

آهاے تویے کــِہ هَر روز بـآ یکے هَستے

یــِہ بــآر گـُرگــ میخوره بــِہ پُـستت

اینو مُطمئـלּ بـآش

هَمیــלּ/

احسآسآت ِ پـُوشآلے مَــלּ 

زندگے مُزخرفت

مَکس کردלּ ِ ....

بآختمش بــِہ خــآطره تـُو .... ولے مـَـלּ احمق بـودم

+ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 16:26 | MARIYA |